Live & YouTube CT

Live & YouTube CT 07.2022 – 12.2022

Create for us | Tworzą dla nas

Sylwia Cantas

Pseudonim: Cantas Kreativ

IG: @cantas.kreativ
FB: https://www.facebook.com/cantaskreativ

Co robisz na co dzień? Na codzień zajmuję się moją prawie 3 letnią córką oraz scrapbookingiem, mieszkam w Niemczech.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Moją przygodę z rękodziełem zaczęłam w ciąży, czyli ponad 3 lata temu, tą pasją zaraziła mnie moja mama.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwsza pracą jaką wykonałam był mały album na zdjęcia.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Uwielbiam tworzyć rzeczy z papieru takie jak kartki czy albumy, są one moja namocniejsza stroną w rękodziele, ale próbuję również swoich sił w mixed media, a nawet w decoupage. Największą frajdę sprawiają mi jednak projekty, w których łączę obie te techniki. Nie ograniczam się do żadnych konkretnych kolorów, próbuję wszystkiego, by osiągnąć ciekawy efekt.

What do you do on a daily basis?Every day I deal with my almost 3-year-old daughter and scrapbooking, I live in Germany.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started my adventure with handicrafts during pregnancy, that is over 3 years ago, my mother infected me with this passion.
What was your first scrap work? The first scrap work I did was a small photo album.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I love creating things from paper such as cards or albums, they are my strongest point in handicrafts, but I also try my hand at mixed media, and even decoupage.
However, the most fun for me are projects in which I combine both of these techniques. I do not limit myself to any specific colors, I try everything to achieve an interesting effect.

Marlena Hojda

Pseudonim: Scrap-Artki

IG: marlena.hojda
FB: https://www.facebook.com/scrapartki/

Co robisz na co dzień? Zawodowo jestem księgową, wolny czas przeznaczam na wycieczki, fotografię i oczywiście rękodzieło wszelakie: scrapowanie, mediowanie, szydełkowanie i tworzenie biżuterii. Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję już 8 lat, więc chyba powoli zaczynam się zaliczać do dinozaurów scrapbookingu 😉 Moja przygoda ze scrapbookingiem rozpoczęła się wraz z pierwszym exploding boxem, który wpadł w moje łapki. Byłam nim tak zafascynowana, że postanowiłam dowiedzieć się „jak to jest zrobione” i sama spróbować.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwsza scrapowa praca to (odziwo) ATC, czyli najmniejsza z możliwych scrapowych prac 😉
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Myślę, że moją najmocniejszą stroną w rękodziele jest praca z papierem i tworzenie niepowtarzalnych projektów. Moją specjalnością są albumy 🙂

What do you do on a daily basis? Professionally I am an accountant, I spend my free time on trips, photography and of course all kinds of crafts: scraping, mediating, crocheting and creating jewelry.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scratching for 8 years, so I think I’m slowly starting to be classified as a scrapbooking dinosaur;) My scrapbooking adventure started with the first exploding box that fell into my hands. I was so fascinated by it that I decided to find out „how it is made” and try it myself.
What was your first scrap work? My first scrap work was ATC, which is the smallest possible scrap work;)
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I think that my greatest strength in handicrafts is working with paper and creating unique projects. Albums are my specialty 🙂

Sabina Kremska

Pseudonim:

BLOG: https://pasjesabiny.blogspot.com/
FB: https://www.facebook.com/sabina.kremska/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCrRcuXrTflPs_tvyx2wgA3A

Co robisz, na co dzień? W pracy zawodowej łączę wykształcenie pedagogiczne z pasją pracując w ośrodku wsparcia dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami gdzie, jako instruktor terapii zajęciowej prowadzę zajęcia w pracowni artystycznej.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję bardziej poważnie od 2012 roku ale do rodzinnych anegdotek przeszła już opowieść o tym jak mając ok. 5 lat wycięłam kwiatki z sukienki śpiącej mamy. Tak oto zaczęła się moja droga rękodzielnika gotowego na wszystko! Moją pierwszą kopalnią wiedzy i motorem do działania było forum Scrapujace Polki. Jako nieopierzone pisklę scrapbookingowe podpatrywałam tam prace koleżanek, zasięgałam porad jak i brałam udział w konkursach oraz wyzwaniach. Fajne było to forum, wiele osób żyjących tą samą pasją.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą scrapową była kronika przygotowana na potrzeby kolonii, którą jako kierownik wypoczynku prowadziłam w 2009 roku. Już wówczas z zamiłowaniem podpatrywałam prace amerykańskich scraperek i zakochałam się w tych skrawkach, ścinkach, kolorach i teksturach. Kronika wykonana z kolorowego bloku technicznego miała koronki, stemple, kalkę i maszynowe przeszycia. To było jak lot w kosmos!
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo lubię tak wiele form rękodzieła i w wielu czuję się dobrze. Zdecydowanie ulubionym stylem jest vintage a mocnymi stronami: techniczne rozwiązania albumowe, prowadzenie warsztatów i praca na nietypowych bazach z tzw. Odzysku.

What do you do on a daily basis? In my professional work, I combine pedagogical education with passion, working in a day support center for adults with disabilities where, as an occupational therapy instructor, I conduct classes in the studio artistic.
How long have you been scrapping? Who or what made you start yours an adventure with scrapbooking?
I’ve been scratching more seriously since 2012, but family anecdotes have already passed about how when I was about 5 years old I cut flowers from sleeping mom’s dresses. This is how my journey as a craftsman began ready for anything! My first mine of knowledge and a driving force for action was the forum Scrapujace Polki. As an unfledged pleat. I watched my friends’ works for scrapbooking and sought advice and I took part in competitions and challenges. It was a nice forum, many people living the same passion.
What was your first work? My first scrap work was a chronicle prepared for the needs colony, which I ran as a leisure manager in 2009. Already at that time, I enjoyed watching the works of the Americans scraperek and I fell in love with these scraps, scraps, colors and textures. A chronicle made of a colored technical block had lace, stamps, tracing paper and machine stitching. It was like flying in
cosmos!
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? It is difficult for me to answer this question unequivocally because I like so much handicraft forms and in many I feel good. Definitely a favorite the style is vintage and the strengths: technical solutions albums, conducting workshops and working on atypical databases with the so-called recovery.

Monika Kwiatkowska

Pseudonim: Kwiatkova

IG:@monika.kwiatkova
FB: https://www.facebook.com/HandmadeByKwiatkova

Co robisz na co dzień? Na co dzień pracuję w szkole, jestem nauczycielką w świetlicy. W wolnym czasie scrapuje, mixedmediuje i szydełkuje.
Jak długo scrapujesz? Kilka dobrych lat, może 8… dość późno zetknęłam się z nazwą „scrapbooking, scrapowanie”, a kartki tworzyłam od dawna.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zaczęło się od quillingu na kartkach. W poszukiwaniu inspiracji znalazłam inne rodzaje i formy prac. Nowe techniki, materiały, papiery scrapowe i moc dodatków! I przepadłam.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Z pewnością kartki, kartki quillingowe, potem zakochałam się w tagach.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Lubię tworzyć różne prace i sięgać po różne formy. Tworzenie kartek zawsze będzie mi najbliższe. Uwielbiam mixedmedia. Łączenie papieru z mediami, przeróżnymi dodatkami niezwykle rozwija, dlatego z przyjemnością tworzę layouty, blejtramy, tagi, a ostatnio różne rodzaje journali i mini albumy.

What do you do on a daily basis? I work at school on a daily basis, I am a teacher in a common room. In her spare time, she scrapes, mixes, and crochets.
How long have you been scrapping?A few good years, maybe 8 … I came across the name „scrapbooking, scraping” quite late, and I have been creating cards for a long time.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? It started with quilling on the sheets. In search of inspiration, I found other types and forms of works. New techniques, materials, scrap papers and lots of accessories! And I was lost.
What was your first scrap work? Certainly, cards, quilling cards, then I fell in love with tags.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I like to create various works and reach for various forms. Creating cards will always be the closest to me. I love mixedmedia. Combining paper with media and various accessories is extremely expanding, which is why I am happy to create layouts, stretchers, tags, and recently various types of journals and mini albums.

Rebecca Lockhart-Dyckman

Pseudonim: Becky

IG: @rebecca_lockhart1
FB: https://www.facebook.com/RebeccaBirks

Czym się zajmujesz na co dzień?Jestem Starszym Planistą Produkcji
Jak długo się scrapujesz? Ponad 25 lat
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Uwielbiam papier, więc dokumentowanie życia na papierze miało dla mnie sens.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Layout
Co jest Twoją najmocniejszą stroną?Uwielbiam mixed media i tworzenie własnych teł.
W czym się specjalizujesz? Powiedziałbym, że LO 12×12 i mixed media.

What do you do on a daily basis? Senior Production Planner.
How long have you been scrapping? Over 25 years now.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I love all things paper so it made sense to me to document my life in paper.
What was your first scrap work? Layout
What is your strongest handicraft? I love mixed media and creating messy backgrounds
What do you specialize in? I would have to say 12×12 layouts and mixed media

Monika Matuszczak

Pseudonim: MooMika Card

IG: @moomika.card
FB: https://www.facebook.com/M.MikaCard

Co robisz na co dzień? Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką trójki robaczków – Ignasia, Marysi i Jasia – zawodowo pracuję w przedszkolu
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Moja scrapowa przygoda trwa 5 lat, zaczęła się od stworzenia zaproszeń na chrzest córki. Wszystkie, które oglądałam w sieci nie zadowoliły mnie i wtedy postanowiłam zrobić je sama. Tak mnie wciągnęło, że już nie mogłam przestać.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Zaproszenia na chrzest córki.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moją najmocniejszą stroną w rękodziele jest to wszechstronność. Nie ograniczam się do jednej formy, próbuje nowych technik, preparatów i skrzętnie przekazuje je dalej na moich pracach. Uwielbiam połączenie papieru z mediami. Uważam, że pięknie się uzupełniają.

What do you do on a daily basis?Privately, I am a happy wife and mother of three worms – Ignas, Marysia and Jasia – I work professionally in a kindergarten
How long have you been scrapping?Who or what made you start your adventure with scrapbooking? My scrap adventure lasts 5 years, it started with creating invitations for my daughter’s baptism. All that I watched on the Internet did not satisfy me and then I decided to make them myself. I was so hooked that I couldn’t stop anymore.
What was your first scrap work?Invitations to the baptism of the daughter.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My greatest strength in the art is its versatility. I do not limit myself to one form, I try new techniques and preparations and carefully pass them on in my works. I love mixing paper with media. I believe that they complement each other beautifully.

Joanna Szulc 

Pseudonim: J.S.Design-papierträume

IG: @j.s.design_papiertraeume
FB: https://www.facebook.com/JSDesign-papiertr%C3%A4ume-113232480378111/

Co robisz na co dzień? Zajmuję się domem, a resztę czasu poświęcam na moje hobby, czyli papier i tkaniny.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Typowym scrapbookingiem to od 2020 roku, choć ja odkąd pamiętam pracowałam z papierem i kartki albo ozdabiane kartoniki powstawały dużo wcześniej. Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moja pierwsza praca to była kartka, potem zaczęły powstawać boxy i inne prace .
Co jest moją mocną stroną? Może powiem tak, lubię tworzyć albumy. Najlepiej od podstawy. Ciągle poszukuje nowych form, nie lubię pracować na gotowcu.
Czym interesujesz się jeszcze poza scrapbookingiem? Fascynuje mnie haft, uwielbiam tkaniny, szydełko a właśnie teraz uczę się frywolitki. Właściwie nie umiem usiedzieć spokojnie. To taki syndrom niespokojnych rąk.

What do you do on a daily basis? I take care of the house and spend the rest of my time on my hobbies, which are paper and fabrics.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? A typical scrapbooking has been from 2020, although I have been working with paper since I can remember and cards or decorated cards were created much earlier.
What was your first scrap work?What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My first work was a card, then boxes and other works started to appear. What is my strength? Maybe I’ll say yes, I like making albums. Preferably from the ground up. I am constantly looking for new forms, I do not like working on the ready.
What are you interested in besides scrapbooking? I am fascinated by embroidery, I love fabrics, crochet hooks and now I am learning tatting. I can’t actually sit still. This is such a syndrome of restless hands.

Magdalena Zaremba

Pseudonim: Magda Zaremba Art

IG: @magdazaremba_art
FB: https://www.facebook.com/MagdaZarembaArt/

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem mamą trójki, żoną i pracownikiem działu zakupów hurtowni farmaceutycznej. Po godzinach, dla relaksu zajmuję się scrapem.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Pierwsze moje prace scrapowe to zaproszenia na Komunię mojej córki. Było to 7 lat temu. Później wraz z Hanią poszłam na warsztaty z robienia kartek na dzień nauczyciela i zakochałam się w tym.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwsza moja praca to zaproszenia na Komunię natomiast pierwsza opublikowana praca to kartki urodzinowe dla koleżanek mojej córki.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Lubię tworzyć różne formy scrapu. LO tworzę jako pamiątka do mojego albumu Project Life. Dla zachowania wspomnień tworzę też mini albumy. Jednak wydaje mi się, że moją najmocniejszą stroną są kartki wielowarstwowe, różnego rodzaju formy kartek 3D, bogate exploding boxy.

What do you do on a daily basis? On a daily basis, I am a mother of three, a wife and an employee of the purchasing department of a pharmaceutical wholesaler. After hours, I do scrap for relaxation.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? My first scrap works are invitations to my daughter’s Communion. It was 7 years ago. Later, together with Hania, I went to a teacher’s day card making workshop and I fell in love with it.
What was your first scrap work?
My first work is invitations to Communion, while my first published work is birthday cards for my daughter’s friends.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I like to create various forms of scrap. I create LO as a souvenir for my Project Life album. I also create mini albums to preserve memories. However, it seems to me that my strongest points are multi-layer cards, various forms of 3D cards, rich exploding boxes.