Live CT

Live CT 01.2024 – 06.2004

Create for us | Tworzą dla nas

Sylwia Cantas

Pseudonim: Cantas Kreativ

IG: @cantas.kreativ
FB: https://www.facebook.com/cantaskreativ

Co robisz na co dzień? Na codzień zajmuję się moją prawie 3 letnią córką oraz scrapbookingiem, mieszkam w Niemczech.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Moją przygodę z rękodziełem zaczęłam w ciąży, czyli ponad 3 lata temu, tą pasją zaraziła mnie moja mama.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwsza pracą jaką wykonałam był mały album na zdjęcia.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Uwielbiam tworzyć rzeczy z papieru takie jak kartki czy albumy, są one moja namocniejsza stroną w rękodziele, ale próbuję również swoich sił w mixed media, a nawet w decoupage. Największą frajdę sprawiają mi jednak projekty, w których łączę obie te techniki. Nie ograniczam się do żadnych konkretnych kolorów, próbuję wszystkiego, by osiągnąć ciekawy efekt.

What do you do on a daily basis?Every day I deal with my almost 3-year-old daughter and scrapbooking, I live in Germany.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started my adventure with handicrafts during pregnancy, that is over 3 years ago, my mother infected me with this passion.
What was your first scrap work? The first scrap work I did was a small photo album.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I love creating things from paper such as cards or albums, they are my strongest point in handicrafts, but I also try my hand at mixed media, and even decoupage.
However, the most fun for me are projects in which I combine both of these techniques. I do not limit myself to any specific colors, I try everything to achieve an interesting effect.

Magdalena Zaremba

Pseudonim: Magda Zaremba Art

IG: @magdazaremba_art
FB: https://www.facebook.com/MagdaZarembaArt/

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem mamą trójki, żoną i pracownikiem działu zakupów hurtowni farmaceutycznej. Po godzinach, dla relaksu zajmuję się scrapem.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Pierwsze moje prace scrapowe to zaproszenia na Komunię mojej córki. Było to 7 lat temu. Później wraz z Hanią poszłam na warsztaty z robienia kartek na dzień nauczyciela i zakochałam się w tym.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwsza moja praca to zaproszenia na Komunię natomiast pierwsza opublikowana praca to kartki urodzinowe dla koleżanek mojej córki.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Lubię tworzyć różne formy scrapu. LO tworzę jako pamiątka do mojego albumu Project Life. Dla zachowania wspomnień tworzę też mini albumy. Jednak wydaje mi się, że moją najmocniejszą stroną są kartki wielowarstwowe, różnego rodzaju formy kartek 3D, bogate exploding boxy.

What do you do on a daily basis? On a daily basis, I am a mother of three, a wife and an employee of the purchasing department of a pharmaceutical wholesaler. After hours, I do scrap for relaxation.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? My first scrap works are invitations to my daughter’s Communion. It was 7 years ago. Later, together with Hania, I went to a teacher’s day card making workshop and I fell in love with it.
What was your first scrap work?
My first work is invitations to Communion, while my first published work is birthday cards for my daughter’s friends.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I like to create various forms of scrap. I create LO as a souvenir for my Project Life album. I also create mini albums to preserve memories. However, it seems to me that my strongest points are multi-layer cards, various forms of 3D cards, rich exploding boxes.

Beata Olszewska-Rybka

http://koralikibeaty.blogspot.com/
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057432819850
IG: https://www.instagram.com/koraliki_beaty/

Co robisz na co dzień? Z wykształcenia jestem belfrem i na co dzień pracuje jako nauczyciel fizyki, matematyki i chemii. Uwielbiam swoją pracę i kontakt z uczniami. Mam nadzieję, że oni myślą podobnie. Jestem mamą trójki dzieci, więc jest co robić. Na dokładkę stale mamy w domu ogrom zwierzaków. Jak jakieś potrzebuje schronienia to u nas je znajduje. Oczywiście ku uciesze moich dzieci, a wbrew moim strachom, żeby kolejna znajdka była zdrowa.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od kilku lat. Zawsze prace handmade mnie ciągnęły. Uwielbiałam tworzyć biżuterię, na którą obecnie mam mniej czasu. Potem trafiłam na Ac i sutasz. Żeby zakochać się w nadawaniu form papierowi. Moja przygoda zaczęła się od chęci posiadania notesu na teksty moich dzieci. Chciałam, żeby na okładce był magnoliowy stempel. Wiadomo kto był guru w tamtych czasach od stempli w Polsce i tak oto Gosia Salamon napisała, że sama mam go sobie zrobić, ona mi wszystko podpowie, poprowadzi. I zmobilizowała.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moja pierwszą pracą był właśnie ten notesik na zapiski. Ubogi, skąpy ale z pokolorowanym stemplem Tildy.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moja najmocniejsza strona w rękodziele to chyba samorozwój. Najpierw biegałam na warsztaty w różnych technikach. Wiadomo, że one tylko pozwalają liznąć część wiedzy. Skupiłam się na tym, żeby dowiadywać się czegoś więcej. Wymyślać nowe rzeczy. Zaskakiwać.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Ja rękodzieło jako takie stale poznaję. Kuszą mnie kolejne dziedziny i stale coś nowego do mojego zestawu dokładam. Od ponad roku lepię w glinie. Moje misy i talerze wychodzą coraz lepiej. Są jeszcze dziedziny rękodzieła, których nie poznałam, więc wszystko przede mną.
What do you do on a daily basis? I am a teacher by education and I work as a teacher of physics, mathematics and chemistry on a daily basis. I love my job and contact with students. I hope they think the same. I’m a mother of three, so there’s plenty to do. On top of that, we constantly have a lot of pets at home. If any need shelter, they find it with us. Of course, to the delight of my children, and despite my fears, that the next find would be healthy.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your
adventure with scrapbooking?
I’ve been scrapping for several years. I have always been drawn to handmade works. I loved making jewelry, which I have less time for now. Then I found Ac and soutache. To fall in love with giving forms to paper. My adventure began with the desire to have a notebook for my children’s texts. I wanted a magnolia stamp on the cover. It is known who was the guru of stamps in Poland in those days and this is how Gosia Salamon wrote that I should make it myself, she will tell me everything, she will guide me. And mobilized.
What was your first scrapbook work? My first work was this notepad. Poor, stingy but with a colored Tilda stamp.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? My strongest point in handicrafts is probably self-development. First, I ran workshops in various techniques. It is known that they only allow you to lick part of the knowledge. I focused on finding out more. Invent new things. surprise.
What else are you interested in apart from scrapbooking? I am constantly familiar with handicraft as such. I am tempted by new fields and I am constantly adding something new to my set. I’ve been working with clay for over a year. My bowls and plates are getting better and better. There are still areas of handicrafts that I haven’t
explored, so everything is ahead of me.