Guest CT

Guest CT 02.2021 – 06.2021

Ewelina Szkutnik

Nickname: Craft Ew

FB: https://www.facebook.com/evescrap/
IG: https://www.instagram.com/Craft_ew_ewelina_szkutnik
BLOG: http://ewelina-scrap.blogspot.com

Co robisz na co dzień? Na co dzień pracuję jako animator w Gminnym Centrum Kultury w Pielgrzymce, gdzie między innymi prowadzę różnorodne zajęcia rękodzielnicze. Ponadto od 6 lat sprawuję funkcję Sołtysa wsi Czaple, którą rozwijamy turystycznie. W Czaplach – Wiosce Piasku i Kamienia prowadzimy zajęcia artystyczne i edukacyjne w oparciu o lokalną geologię dla odwiedzających nas szkół i przedszkoli.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od 2012 roku. Od zawsze w życiu towarzyszyło mi rękodzieło, czy to bibułkarstwo, tworzenie biżuterii czy różnych dekoracji. Scrapbooking był jedną z kolejnych fascynacji i został ze mną do dziś.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą scrapową, o ile można tak to nazwać, była kartka bożonarodzeniowa wykonana z kolorowych kartek bloku technicznego. Używałam wtedy dziurkaczy, kolorowych wstążek i grafik wyciętych ze starych pocztówek. Kartki były płaskie, bo musiały zmieścić się w kopercie, teraz moje prace są wielowarstwowe.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Uwielbiam robić kartki z wieloma warstwami i mnóstwem dodatków, im więcej tym lepiej. Na moich kartkach nie może zabraknąć ręcznie robionych przeze mnie kwiatków. Oprócz scrapbookingu interesuję się florystyką, uwielbiam tworzyć dekoracje świąteczne, począwszy od wianków, stroików, kompozycji z żywych i sztucznych kwiatków skończywszy na wianuszkach na głowę. Ostatnio sama też robię kwiatki z tkaniny.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? W wolnych chwilach lubię piec ciasta, ciastka i torty.

What do you do on a daily basis? On a daily basis, I work as an animator in the Municipal Cultural Center in Pielgrzymka, where, among other things, I conduct various handicraft activities. In addition, for 6 years I have been the head of the village of Czaple, which we develop in terms of tourism. In Czaple – the Village of Sand and Stone, we conduct artistic and educational classes based on local geology for schools and kindergartens visiting us.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scraping since 2012. Handicrafts have always accompanied me in my life, be it tissue paper making, jewelry making or various decorations. Scrapbooking was one of my next fascinations and it has stayed with me to this day.

What was your first scrap job? My first scrap work, if you can call it that, was a Christmas card made of colored sheets of a technical block. Back then, I used hole punches, colored ribbons and graphics cut from old postcards. The pages were flat because they had to fit in an envelope, now my works are multi-layered.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I love making cards with multiple layers and loads of extras, the more the better. My cards must not be complete without some handmade flowers. In addition to scrapbooking, I am interested in floristry, I love to create Christmas decorations, ranging from wreaths, centerpieces, compositions of live and artificial flowers, to head wreaths. Recently, I also make flowers from fabric.

What else are you interested in besides scrapbooking? In my spare time, I like to bake cakes, cookies and pies.

Lidia Nowak

Nickname: Pasje Lili art

FB: https://www.facebook.com/Lily.N.Nowak/
IG: https://www.instagram.com/pasjeliliart/

Co robisz na co dzień? Prywatnie jestem dyplomowaną nianią już od kilku lat.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem?Scrapbookingiem zajmuje się od ponad 2 lat. Od roku robię też prace w technice mixed mediowej, jak również często łączę scrapbooking z mixmedia.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Scrapbookingiem interesowałam się już dosyć dawno, ale pierwszą swoją kartkę zrobiłam ponad 2 lata temu i była to kartka na urodziny dla mojej mamy w/g warsztatów online na grupie Artimeno na FB, grupa już nie istnieje. I tak mnie to wciągnęło… Z kolei ponad rok temu poznałam Karolinę Bukowską na zlocie w Krakowie uczestnicząc w warsztacie i przepadłam w mix mediach…

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Myślę, że moją mocną stroną jest robienie prac w stylu vintage.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Oprócz scrapbookingu lubię stare kino, jestem jego fanką. Ostatnio pociąga mnie też ozdabianie przedmiotów tzw home decor.

What do you do on a daily basis? Privately, I have been a certified nanny for several years.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? He has been dealing with scrapbooking for over 2 years. For a year now, I have also been doing work in the mixmedia technique, as well as often combining scrapbooking with mixmedia

What was your first scrap job? I’ve been interested in scrapbooking for quite a long time, but I made my first card over 2 years ago and it was a birthday card for my mother according to the online workshop on the Artimeno group on FB, the group does not exist anymore. And that’s how it got me … More than a year ago, I met Karolina Bukowska at the rally in Krakow, participating in the workshop
and I was lost in mixed media …

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I think my forte is doing vintage work.

What else are you interested in besides scrapbooking? In addition to scrapbooking, I like old cinema, I’m a fan of it. Recently, I am also attracted to decorated items so-called homdecor.

Edyta Hulka

Nickname: Papierowa Hulka // Hulka z papieru

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008601978549
Blog: https://papierowahulka.blogspot.com/
IG: https://www.instagram.com/papierowahulka/

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem żoną i mamą (mam 3 synów).

Jak długo scrapujesz? Scrapuję około 3 lata.

Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Zaczęłam zupełnie przypadkiem i to rzucając się na głęboką wodę – nie mając pojęcia o scrapowaniu postanowiłam, że wykonam album dla odchodzącej na emeryturę wychowawczyni najmłodszego syna. Zamiar zrealizowałam z powodzeniem, co potwierdza pewną cechę mojego charakteru – jestem niezwykle konsekwentna.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Z wielką pasją zajmuję się scrapem i mediowaniem. Obie techniki pociągają mnie równie mocno i po każdą z nich sięgam zależnie od potrzeby lub nastroju.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Kiedyś uwielbiałam piec ciasta lub ciasteczka (szczególnie uwielbiałam robić cake pops) i fantazyjnie je ozdabiać. To hobby minęło mi na szczęście, bo papier jest zdecydowanie mniej kaloryczny 😉

What do you do on a daily basis? Every day I am a wife and a mother (I have 3 sons).

How long have you been scrapping?I’ve been scraping for about 3 years.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? What was your first scrapbooking job? I started by accident and throwing myself into deep water – having no idea about scraping, I decided to make an album for the retiring tutor for my youngest son. I have successfully implemented the intention, which confirms a certain trait of my character – I am extremely consistent.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I am passionate about scraping and mediating. I am equally drawn to both techniques and I use each of them depending on my needs or my mood.

What else are you interested in besides scrapbooking? I used to love to bake cakes or cookies (I especially loved making cake pops) and decorate them fancifully. Fortunately, this hobby has passed because paper is much
less caloric;)

Yulya Chorna

Nickname: yulya_craft

FB: https://www.facebook.com/ykobza
Blog: https://yulyachorna.blogspot.com/?m=1
YT: http://www.youtube.com/user/YulyaChorna
IG: http://www.instagram.com/yulya_craft

Co robisz na co dzień? Nazywam się Yulya Chorna. Mieszkam we Lwowie, pięknym mieście na zachodniej Ukrainie. Mam 32 lata.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapbooking odkryłam dawno temu, ale zaczęłam tworzyć dopiero od dwóch lat. Dlaczego tak? Ponieważ nigdy nie miałam na to dość czasu. Zawsze byłam zajęta swoją edukacją (przy okazji mam tytuł magistra z finansów), moją poprzednią pracą, dziećmi itp. Dlatego zawsze myślałam „może później”, ale kiedy urodziłam trzecie dziecko, zrozumiałam, że muszę zrobić coś, bo po prostu oszaleję. Z trójką dzieci w domu zaczęłam tworzyć! Tak, okazało się, że można tworzyć w każdych warunkach, wystarczy mieć ochotę! I właśnie teraz to rozumiem.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Wolę tworzyć w stylu mieszanym, ale lubię też coś delikatnego i lekkiego, odrapanego
lub vintage! Lubię też eksperymentować i mieszać różne style. Bardzo lubię scrapbooking i już niedługo zacznę uczyć (robić zajęcia), aby dzielić się swoją wiedzą z innymi. W tej chwili na moim kanale YouTube można znaleźć wiele różnych
samouczków. Moje ulubione przydasie to: przede wszystkim papier. Ładny papier = piękna praca. Jeśli masz produkty wysokiej jakości, Twoje dzieło wygląda świetnie; farby, jeśli masz farby, możesz samodzielnie stworzyć tło dla swojej pracy; kwiaty, po prostu nie wyobrażam sobie mojego rzemiosła bez kwiatów. Nadają szczególny wygląd wszystkim pracom i sprawiają, że są żywe i naturalne; metalowe elementy – nie wiem dlaczego, ale uwielbiam dodawać je również do moich prac.

What do you do on a daily basis? My name is Yulya Chorna. I live in Lviv, a beautiful city in western Ukraine. I am 32 years old.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I discovered scrapbooking a long time ago but started creating just for two years. Why so? Because I never had enough time for this. I was always busy with my education Ibtw, I have a masters degree in Finances), my previous job, kids etc. So I always thought „maybe later” but when I gave birth to my third child I understood that I must do something because I just will go crazy?. And with three kids in the house I started creating! Yes, it turned out that it’s possible to create in any conditions.You just need to have a desire! And I understand it just now. I really like scrapbooking and soon I am going to start teaching (make classes) to share my knowledge with others. But at the moment you can find a lot of different tutorials on my YouTube channel?.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in?
I prefer to create in mixed media style but I also like something gentle and light, shabby or vintage! I also like to experiment and mix different styles?
My favorite products in scrap are: first of all, paper. Nice paper = beautiful work. If you have quality products, your creation looks great anyway paints. If you have paints you can create the background for your work by yourself; flowers. I just can’t imagine my crafts without flowers. They give a special look to all works and make them live and natural; metallic elements – I don’t know why but I love to add them to my crafts as well.

Monika Bartosik

Nickname: ScrapMonia

FB: Facebook.com/scrapmoniaa

Co robisz na co dzień? Hej, mam na imię Monika i prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą siedmiomiesięcznego kochanego urwisa. Od prawie 3 lat mieszkam w Niemczech.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Ogólnie rękodziełem zajmuję się chyba od zawsze, bo już jako dziecko uczęszczałam na zajęcia plastyczne z rzeźby i płaskorzeźby. Scrapuję od około 9 lat z przerwami.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwsze kartki zrobiłam dla rodziny, głównie na jakieś rodzinne uroczystości. Pierwszy album wykonałam dla mojej chrześniaczki prawie 6 lat temu. Moja przygoda ze scrapem zaczęła się od tego, że chciałam obdarowywać bliskich czymś bardziej wyjątkowym niż zwykła kartka z papierniczego.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Myślę, że moją najmocniejszą stroną w rękodziele jest to, że jestem „perfekcjonistką”. Na ogół jestem bardzo krytyczna w stosunku do moich prac, więc jeśli uważam, że coś mi wyszło, to naprawdę wyszło. W ostatnim czasie pokochałam tworzyć albumy i myślę, że tworzenie ich idzie mi coraz lepiej. Oprócz typowego scrapbookingu i cardmakingu zainteresowałam się ostatnio mixed media i bardzo spodobała mi się ta technika.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Lubię próbować nowych rzeczy i poznawać nowe techniki.

What do you do on a daily basis? Hey, my name is Monika and privately I am a happy wife and mother of a beloved seven-month-old urchin. I have been living in Germany for almost 3 years.

How long have you been scrapping? Who or what made the discoverers of your scrapbooking adventure? In general, I have always been involved in handicrafts, because as a child I attended art classes in sculpture and bas-relief. I’ve been scraping for about 9 years on and off.

What was your first scrap job? I made the first cards for my family, stories for some family celebrations. I made the first album for my goddaughter almost 6 years ago. My adventure with the recognition scrap that I wanted to give to my loved ones.

What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I think my strongest handicraft version is that I am a „perfectionist”. I am generally very critical of my work, if I think that something has worked out for me, it really did. I’ve loved albums recently and I think I’m getting better at creating them. In addition to typical scrapbooking and cardmaking, I have recently become interested in mixed media and I really like this technique.

What else are you interested in besides scrapbooking? I like trying new things and learning new techniques. Best wishes.

Weronika Wernerowska

Nickname: Nika

FB: https://m.facebook.com/PapierowefantazjeNiki
blog: https://papierowefantazjeniki.blogspot.com/

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem pełnoetatową mamą dwóch chłopaków.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od 7 lat. Po urodzeniu pierwszego syna czułam straszną potrzebę odnalezienia swojej prawdziwej pasji, wcześniej było kilka, ale to nie było to „coś” co dodawało mi skrzydeł.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą była kartka z okazji Chrztu mojej Chrześniaczki, więc początki bardzo miło wspominam.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Bardzo lubię wykonywać bogato zdobione kartki, z własnoręcznie wykonanymi kwiatami, mnóstwem koronek czy tiulu i musowo brokat czy inne błyskotki. Scrapbooking pochłonął mnie w całości.

What do you do on a daily basis?
I am a full-time mum of two boys.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scraping for 7 years. After the birth of my first son, I felt a terrible need to find my true passion, before that there were a few, but it was not something that gave me wings.

What was your first scrap job? My first job was a card on the Baptism of my goddaughter, so I have very fond
memories of the beginnings

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I really like to make richly decorated cards, with handmade flowers, lots of lace or tulle and must-see brocade or other trinkets. Scrapbooking consumed me completely.

Magdalena Ciuba

Nickname: Lulaczkowo

FB: https://www.facebook.com/Lulaczkowo
IG: https://www.instagram.com/magdus_208/

Co robisz na co dzień? Na co dzień zajmuję się właśnie rękodziełem. Tworzę różnego rodzaju pamiątki, kartki, albumy, exploding boxy, a także szyję dziecięce dekoracje i dodatki takie jak poduszki ozdobne, ochraniacze do łóżeczek dziecięcych, kocyki, maskotki.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Rękodzieło towarzyszyło mi od dzieciństwa za sprawą mojej mamy, która zaraziła mnie pasją do szycia i haftowania. Natomiast moja przygoda ze scrapbookingiem zaczęła się 3 lata temu.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Album na zdjęcia. Wszystko to za sprawą mojego kochanego synka, dla którego postanowiłam samodzielnie go wykonać. Obejrzałam wtedy mnóstwo przepięknych prac i tutoriali i przepadłam z kretesem. Wiedziałam, już wtedy że to jest to co chcę robić na co dzień i tak powstał pomysł na założenie Lulaczkowa 🙂

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Najbliższe mojemu sercu są prace dziecięce i to właśnie je najchętniej tworzę. Uwielbiam słodkie grafiki, pastelowe barwy i miękkie tkaniny, dlatego w moich projektach stawiam na zwiewność i delikatność. Kiedyś usłyszałam, że moją najmocniejszą stroną jest umiejętność harmonijnego łączenia barw. Sama nie potrafię ocenić czy rzeczywiście to moja najmocniejsza strona, ale zawsze staram się dobierać tkaniny czy też papiery w taki sposób by nie gryzły się ze sobą.

What do you do on a daily basis? I deal with handicrafts on a daily basis. I create various types of souvenirs, cards, albums, exploding boxes, as well as neck decorations and accessories for children, such as decorative pillows, cot bumpers, blankets, mascots.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking?Handicraft has been with me since childhood thanks to my mother, who infected me with a passion for sewing and embroidery. However, my adventure with scrapbooking started 3 years ago.

What was your first scrap job? Photo album. All this thanks to my beloved son, for whom I decided to make it myself. I watched a lot of beautiful works and tutorials then, and I was crazy about it. I knew then that this is what I want to do every day and this is how the idea for establishing Lulaczków was born 🙂

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? Children’s works are closest to my heart and this is what I like to create. I love sweet graphics, pastel colors and soft fabrics, which is why in my projects I focus on airiness and delicacy. Once I heard that my strongest point is the ability to harmoniously combine colors. I cannot judge by myself whether this is really my strongest point, but I always try to choose fabrics or papers in such a way that they do not clash with each other.

Karina Plinta

Nickname: karola

FB: https://www.facebook.com/karina.plinta.7
bloghttp://bieniek5.blogspot.com/

Co robisz na co dzień? Na co dzień pracuję i wychowuję dwójkę nastolatków.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Od zawsze coś tam robiłam, wyszywałam serwetki, robiłam swetry na drutach, wyszywałam obrazki haftem krzyżykowym. 10 lat temu wpadłam na pomysł zrobienia dla bliskich kartek wyszytych haftem krzyżykowym, w międzyczasie moje serce skradło pergamano ale dopiero scrapbboting sprawił, że wpadłam jak śliwka w kompot.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moja pierwsza scrapowa praca pozostawiała wiele do życzenia, była to kartka ozdobiona papierem scrapowym i przewiązana wstążką. Tylko tyle.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Nie potrafię odpowiedzieć co jest moją najmocniejszą stroną w rękodziele, tak naprawdę ciągle się uczę . Najwięcej powstaje u mnie kartek ale uwielbiam robić boxy a także albumy. Moje prace są proste i nieprzeładowane,taki chyba jest mój styl.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Oprócz scrapbookingu moją odskocznią jest ogródek( przesadzanie, przycinanie itd).

What do you do on a daily basis? Every day I work and raise two teenagers.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have always been doing something there, embroidering napkins, knitting sweaters, embroidering pictures with cross-stitch. 10 years ago I came up with the idea of making cards embroidered with cross-stitch for my relatives, in the meantime my heart was stolen by the parchment, but only scrapbooking made me plum into a compote.

What was your first scrap job? My first scrap job left a lot to be desired, it was a card decorated with scrap paper and tied with a ribbon. Just enough.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I cannot answer what is my strongest point in handicrafts, in fact I am still learning. I create the most cards, but I love making boxes and albums. My works are simple and not overloaded, that’s probably my style.

What else are you interested in besides scrapbooking? Apart from scrapbooking, my springboard is my garden (transplanting, trimming, etc.)

Magdalena Zygmunt

Nickname: Magdalia

FB: https://www.facebook.com/Magdalia-r%C4%99kodzie%C5%82o-z-wyobra%C5%BAni%C4%85-333836838627
IG: https://www.instagram.com/magdalia_rekodzielo/?hl=pl

Co robisz na co dzień? Aktualnie „poznanianka”, pracująca w biurze.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Rękodzieło, w różnych formach towarzyszyło mi od zawsze. Próbując różnych rzeczy jakieś sześć lat temu „przerzuciłam” się na cardmaking i tak zostałam, na dobre!

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartki okolicznościowe dla siebie, potem rodziny i znajomych pochłonęły mnie zupełnie.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Lubię i robię prace raczej proste, uwielbiam robić dziecięce metryczki i projekty personalizowane.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? A prócz scrapbooking’u kocham góry, folkowe wzory, urządzanie wnętrz. I słoneczniki! 

What do you do on a daily basis?Currently, I work in an office.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? Crafts, in various forms, have always accompanied me. Trying different things about six years ago, I „switched” to cardmaking and stayed that way for good!

What was your first scrap job?Greeting cards for myself, then family and friends, absorbed me completely.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I like and make rather simple works, I love making children’s labels and personalized projects.

What else are you interested in besides scrapbooking? Apart from scrapbooking, I love mountains, folk patterns, interior design. And sunflowers!

Aude Demanneville

Nickname: Aude

FB: https://www.facebook.com/aude.demanneville/
Pinterest: https://www.pinterest.fr/creativaude/mes-cr%C3%A9ations-mixed-m%C3%A9diaaude-demanneville/
IG: https://www.instagram.com/creativascrap/

Co robisz na co dzień? Nazywam się Aude, mam 43 lata. Mieszkam we Francji, na wsi w Normandii. Jestem mężatką, mam 2 córki w wieku 17 i 12 lat. Posiadam 2 psy i 1 kota. Uwielbiam próbować nowych technik, używać past teksturowych oraz mgiełek.
Pracę nad projektem zaczynam zawsze od uporządkowania pracowni, a potem szkicuję i zapisuję swoje pomysły.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od 17 lat. Techniką mixed media zajmuję się od 6/7 lat. Zaczęłam scrapować gdy urodziła się moja najstarsza córka.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą scrapową był album z okazji narodzin mojej córki.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moją najmocniejszą stroną jest dobieranie kolorów.
Lubię inspirować się naturą. Mój styl scrapowy to połączenie mixed media oraz shabby chic.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam czytać, kocham spędzać wakacje w górach.

What do you do on a daily basis? My name is Aude, I am 43 years old and I live in France in the Normandy countryside. I am married and I have 2 daughters of 17 years and 12 years old. I have 2 dogs and 1 cat. I love trying new techniques. I love texture pastes and spray inks. I always start by tidying up my studio and then I do a sketch and write down my original ideas.

How long have you been scrapping? I have been scraping for 17 years. I have been doing mixed media for 6/7 years.

What was your first scrap job? My first creation was an album for the birth of my daughter.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My major talent is the association of colors.
I like to be inspired by nature. My style of scrap, I will say mixed media shabby chic.

What else are you interested in besides scrapbooking? I love to read, I love mountain vacations.

Henriëtte van Mierlo

Nickname:

FB: https://www.facebook.com/henriette.vanmierlo.3/
Blog: https://hmier.blogspot.com/
IG: https://www.instagram.com/henriette_van_mierlo/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCX7cGlRveDAf22C4r5QZ1ig

Co robisz na co dzień? Jestem Henriëtte van Mierlo, mam 51 lat.
Mieszkam w Holandii z moim chłopakiem Robertem i mam 19-letnią córkę. Pracuję 36 godzin tygodniowo w administracji finansowej a w wolnym czasie uwielbiam pracować z papierem.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Wszystko zaczęło się wiele lat temu od tworzenia własnych kartek 3D. Moja mama też pracowała jako cardmaker i nauczyłam się od niej. U mnie cardmaking ewoluował na przestrzeni lat poprzez stemplowanie, styl clean&simple, shabby chic, robienie własnych kwiatów z foamiranu, pudełka oraz mixed media.
Lubię próbować nowych rzeczy.
Od 2016 roku jestem w kilku zespołach projektowych oraz w wielu gościnnych zespołach.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Od około 1,5 roku tworzę junk journale a nawet sprzedaję je w moim sklepie Etsy.
Myślę, że robienie junk journali to moja specjalność. Uwielbiam pracować ze starymi papierami, książkami, koronkami i tkaninami.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Poza craftowaniem lubię czytać, szyć, pisać listy, chodzić na siłownię 2/3 razy tygodniowo i podróżować. Cóż, nigdy się nie nudzę.

What do you do on a daily basis? I’m Henriëtte van Mierlo, 51 years. I live in The Netherlands with my boyfriend Robert and I have a 19 year old daughter. I work 36 hours a week in financial administration and in my spare time I love to craft, anything with paper.

How long have you been scrapping? It all started many years ago with making my own 3D cards. My mother was also a cardmaker and I learned from her.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? The cardmaking evolved over the years into stamping, die cutting, clean and simple, shabby chic, making foamiran flowers, boxes, scrapping, a bit of mixed media etc. etc. I like to try out new things. I’ve been on several design teams since 2016 and also many guest design teams.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? For about 1,5 years I’ve been making junk journals and even selling at my Etsy shop. I think making junk journals is my specialty, I love to work with old papers, books, laces and fabrics.

What else are you interested in besides scrapbooking? Besides crafting I like reading, slow stitching, writing snail mails to penpals, going to the gym 2/3 a week and traveling. Well, never a dull moment.

.

Karolina Folmert

Nickname: Kalowanki

FB: https://www.facebook.com/kalowanki
Blog: http://kalowanki.blogspot.com/
IG: https://www.instagram.com/karolina.folmert/

Co robisz na co dzień? Jestem magistrem etnologii i antropologii kulturowej, pracowałam jako grafik komputerowy.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Rękodzieło uwielbiam od dzieciństwa, szczególnie to papierowe. Moja przygoda ze scrapbookingiem zaczęła się 4 lata temu, gdy po prostu chciałam ozdobić rodzinny album.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwszymi pracami były kartki bożonarodzeniowe.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? To właśnie kartki lubię robić najbardziej i myślę, że są one moją mocną stroną.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Poza scrapem lubię planszówki, stare gry komputerowe i czeskie filmy, okazjonalnie wypady w góry, na rower lub siłownię.

What do you do on a daily basis? I completed MA studies in ethnology and cultural anthropology, I used to work as a graphic designer.

How long have you been scrapping?I’ve loved paper crafts since childhood. My scrapbooking adventure began 4 years ago when I simply wished to decorate a family album.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? My first scrap projects were Christmas cards.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I like cardmaking the most and I think this is my speciality.

What else are you interested in besides scrapbooking? Besides scraping I like board games, old video games and Czech movies, occasionally hiking, cycling and gym.

Patrycja Multan

Nickname: ScrapCorner

FB: https://www.facebook.com/ScrapCorner/

Co robisz na co dzień? Na co dzień siedzę w domu z synem i spodziewam się kolejnego dziecka.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapbookingiem zainteresowałam się dwa lata temu. Zrobiłam wtedy kartkę na ślub i album dla rodziców na rocznicę ślubu. Chyba właśnie ta okazja zapoczątkowała moją pasję.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartka z okazji ślubu.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Macierzyństwo spowodowało, że najbliższe są mi prace dziecięce. Uwielbiam wykonywać metryczki.

What do you do on a daily basis?
Every day I sit at home with my son and I am expecting another child.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking?
I became interested in scrapbooking two years ago. Then I made a wedding card and an album for my parents for their wedding anniversary. Probably this occasion started my passion.

What was your first scrap job?
A card to celebrate the wedding.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in?
Motherhood has made child work the closest to me. I love making birth certificate.

Judyta Sidor

Nickname: Judi JJ

FB: https://www.facebook.com/judi.judyta
https://www.facebook.com/Papierowelove-Judi-JJ-518352344932048

Co robisz na co dzień? Na co dzień zajmuje się domem i dziećmi.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Skrapuje od 2014 roku. Urodziła się moja pierwsza siostrzenica i chciałam jej podarować coś wyjątkowego i niepowtarzalnego.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartka w kształcie bodów z kartki bloku technicznego z naklejona zwykła serwetka.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się
specjalizujesz?
Chyba nie mam mocnych stron. Staram się, by moje prace były ładne (w moim mniemaniu i estetyczne.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Poza scrapowaniem lubuje się w grafikach-wykonuje digi stemple, uwielbiam książki i kocham kawę.

What do you do on a daily basis?
Every day she takes care of the house and children.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking?
He has been sprinkling since 2014. My first niece was born and I wanted to give her something special and unique.

What was your first scrap job?
A body-shaped sheet of a technical block sheet with a plain napkin glued on.

What is your strongest handicraft? In what do you specialize.

I don’t think I have any strong points? I try to make my works nice (in my opinion and aesthetic.

What else are you interested in besides scrapbooking?
Apart from scratching, I like graphics – I digi stamps, I love books and I love coffee.

Heather Woodall

Nickname: heatherwdll

FB: Https://wwwfacebook.com/heather.woodall.75
Blog: Heatherwoodall.blogspot.com
IG: Https://www.instagram.com/heatherwdll/

Co robisz na co dzień? Na co dzień pracuję w dziale księgowości w jednej z wypożyczalni w Sydney. Przez ostatni rok pracuję w domu ze względu na covid, co oznacza, że kilka dni w tygodniu mogę rozpocząć dzień od spędzenia 30-60 minut w pracowni, przed rozpoczęciem pracy, a kiedy skończę o 16:00, zyskuję kolejną godzinę zanim odbiorę męża z pracy. Mogę nawet poscrapować podczas mojej 30-minutowej przerwy na lunch.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od około 15 lat. Zostałam zaproszona na noc robienia kartek. W tamtym czasie pracowałam z dorosłymi niepełnosprawnymi i bardzo szybko scrapowanie stało się dla mnie rodzajem terapii.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Prowadziłam zajęcia dla dzieci oraz lekcje z cardmakingu w lokalnym sklepie z notatnikami, który niestety od tego czasu został zamknięty.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? W sklepie, w którym obecnie uczę, mam to szczęście, że mogę robić wszystkiego po trochu. Gdybym miała wybrać coś, co byłoby moim ulubionym, wybrałabym robienie kwiatów oraz kolorowanie markerami copic.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam znajdować urocze małe kawiarnie, w których można usiąść, napić się filiżankę kawy i oglądać świat. Lubię spędzić cały dzień w domu z moim mężem i trzema psami oglądając coś w Netflix.

What do you do on a daily basis? On a daily basis I work in the accounts department of a hire company here in Sydney. For the past year I have been working from home due to covid, which means a few days a week I can start my day by doing 30-60 minutes of craft before I start work, and once I finish at 4pm I can get another hour in before I pick up my hubby from work, I may even sneak some craft in during my 30 min lunch break.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have been scrapping for approximately 15 years. I was invited to a card making night. At the time I was working with adults with disabilities, scrapping very quickly became a kind of therapy for me.

What was your first scrap job?Teaching kids classes and relief teaching card classes at a local scrapbook shop that unfortunately has since closed down.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? At the shop that I currently teach at I am fortunate to be able to do a little bit of everything, but if I had to pick something that was my favourite it would be fussy cutting flowers, and I enjoy colouring with my copic markers.

What else are you interested in besides scrapbooking? I love to find cute little coffee shops to sit and have a cuppa and watch the world go by, or for a quiet day, just hanging out at home with my hubby and my 3 king charles cavaliers binge watching something on netflix.

Heather Woodall

Nickname: heatherwdll

FB: Https://wwwfacebook.com/heather.woodall.75
Blog: Heatherwoodall.blogspot.com
IG: Https://www.instagram.com/heatherwdll/

Co robisz na co dzień? Na co dzień pracuję w dziale księgowości w jednej z wypożyczalni w Sydney. Przez ostatni rok pracuję w domu ze względu na covid, co oznacza, że kilka dni w tygodniu mogę rozpocząć dzień od spędzenia 30-60 minut w pracowni, przed rozpoczęciem pracy, a kiedy skończę o 16:00, zyskuję kolejną godzinę zanim odbiorę męża z pracy. Mogę nawet poscrapować podczas mojej 30-minutowej przerwy na lunch.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od około 15 lat. Zostałam zaproszona na noc robienia kartek. W tamtym czasie pracowałam z dorosłymi niepełnosprawnymi i bardzo szybko scrapowanie stało się dla mnie rodzajem terapii.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Prowadziłam zajęcia dla dzieci oraz lekcje z cardmakingu w lokalnym sklepie z notatnikami, który niestety od tego czasu został zamknięty.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? W sklepie, w którym obecnie uczę, mam to szczęście, że mogę robić wszystkiego po trochu. Gdybym miała wybrać coś, co byłoby moim ulubionym, wybrałabym robienie kwiatów oraz kolorowanie markerami copic.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam znajdować urocze małe kawiarnie, w których można usiąść, napić się filiżankę kawy i oglądać świat. Lubię spędzić cały dzień w domu z moim mężem i trzema psami oglądając coś w Netflix.

What do you do on a daily basis? On a daily basis I work in the accounts department of a hire company here in Sydney. For the past year I have been working from home due to covid, which means a few days a week I can start my day by doing 30-60 minutes of craft before I start work, and once I finish at 4pm I can get another hour in before I pick up my hubby from work, I may even sneak some craft in during my 30 min lunch break.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have been scrapping for approximately 15 years. I was invited to a card making night. At the time I was working with adults with disabilities, scrapping very quickly became a kind of therapy for me.

What was your first scrap job?Teaching kids classes and relief teaching card classes at a local scrapbook shop that unfortunately has since closed down.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? At the shop that I currently teach at I am fortunate to be able to do a little bit of everything, but if I had to pick something that was my favourite it would be fussy cutting flowers, and I enjoy colouring with my copic markers.

What else are you interested in besides scrapbooking? I love to find cute little coffee shops to sit and have a cuppa and watch the world go by, or for a quiet day, just hanging out at home with my hubby and my 3 king charles cavaliers binge watching something on netflix.

Barbara Kobylarz

Nickname:

FB: https://www.facebook.com/barbara.kobylarz.71
Blog: https://barbetka.blogspot.com/

Co robisz na co dzień? Uczę przedmiotów zawodowych.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Z przerwami (czasem długimi) od 2012r. W pracy zajmowałam się też oprawą plastyczną i pewnego dnia poproszono mnie o zrobienie kartek świątecznych – takich właśnie ręcznie robionych i jakoś poszło. Pierwsze papiery, szukanie inspiracji … wyszło.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartki świąteczne na zamówienie – a na pierwsze scrapowe wyzwanie to był zimowy box.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? To jest najtrudniejsze pytanie – ponieważ w tak długim czasie próbowałam wielu rzeczy i technik i w zależności od okresu zachwytu to wychodziło najlepiej bo wkładało się w to całe serce. Teraz jestem na etapie papieroplastyki. Oprócz kartek szukam innych form wykorzystania papieru, tworzenia dekorów. Ale wracam do mix mediów czy stosowania odlewów i decu w pracach.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Przed pandemią to były podróże, odnajdywanie ciekawych miejsc. Teraz pozostało to na razie zostaje w sferze wirtualnej.

What do you do on a daily basis? I teach vocational subjects.

How long have you been scraping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? With breaks (sometimes long) from 2012. At work, I also dealt with art and one day I was asked to make Christmas cards – the ones made by hand, and it somehow worked. First papers, looking for inspiration … came out.

What was your first scrap job? Custom Christmas cards – and the first scrap challenge was a winter box.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? This is the most difficult question – because I have tried many things and techniques for so long and depending on the period of delight it turned out best because you put your whole heart into it. Now I am at the stage of papermaking. Apart from sheets, I am looking for other forms of using paper and creating decorations. But I come back to mixmedia or the use of casts and decium in my works.

What else are you interested in besides scrapbooking? Before the pandemic, these were traveling, finding interesting places. Now it remains for the time being in the virtual realm.

Katarzyna Opoka

Nickname: Papierowe Czary Mary

FB: www.facebook.com/papieroweczarymary
IG: https://www.instagram.com/papierowe.czary.mary/?hl=pl

Co robisz na co dzień? Na co dzień pracuję na budowie – zajmuję się wykończeniówką.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od 9 lat. Zawsze lubiłam zabawy z papierem – ozdabianie notesów, wpisywanie się do pamiętników. Pewnego dnia po prostu weszłam na stronę jakiegoś scrapowego sklepu i kupiłam bardziej profesjonalne materiały.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwsza taka już poważniejsza praca – to znaczy od kiedy postanowiłam tworzyć jako Papierowe Czary Mary – to była kartka na dzień mamy. Do dzisiaj się z niej śmieję, bo zrobiłam i umieściłam na niej kwiatka z papieru, który wyglądał jak wielka miska 🙂

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Super czuję się w stylu c&s, chociaż ostatnio robię bardziej „bogate” kartki. Ale wydaje mi się, że tworząc pracę potrafię wyznaczyć sobie pewną granicę, dzięki której ta praca nie jest przeładowana dodatkami i wszystko jest na swoim miejscu. Potrafię dopasowywać do siebie kolory i jestem estetką – wszystko musi być ładnie, czysto i prosto – no chyba, że krzywizny są efektem zamierzonym.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam spędzać z moim partnerem czas nad wodą. Jesteśmy karpiarzami i kiedy tylko mamy wolną chwilę pakujemy psa, namiot, cały sprzęt i zaszywamy się gdzieś w dzikiej głuszy.

What do you do on a daily basis? I work on a construction site every day – I deal with finishing.

How long have you been scrapping?I’ve been scraping for 9 years.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have always liked playing with paper – decorating notebooks, writing diaries. One day I just went to some scrap store website and bought more professional materials.

What was your first scrap job? The first such serious work – that is, since I decided to create as Papierowe Czary Mary – was a card for Mother’s Day. To this day, I laugh at it, because I made and placed on it a paper flower that looked like a huge bowl 🙂

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I feel great in the c & s style, although lately I have been making more „rich” cards. But it seems to me that when creating a job, I can set a certain limit for myself, thanks to which this job is not overloaded with accessories and everything is in its place. I can match colors and am an aesthetic – everything has to be nice, clean and simple – unless the curves are deliberate.

What else are you interested in besides scrapbooking? I love spending time by the water with my partner. We are carp anglers and whenever we have a free moment, we pack a dog, a tent, all equipment and hide somewhere in the wilderness.

Sokita Saing

Nickname: Souki Scrap

FB: https://www.facebook.com/soukiscrap/
IG: https://www.instagram.com/soukiscrap/?hl=fr
YT: https://www.youtube.com/channel/UCF_Lmk48cpzUQtahOwq846w?view_as=subscriber

Co robisz na co dzień? Jestem Sokita, Souki Scrap w sieci. Jestem mamą 8 dzieci, która zostaje w domu, a także babcią 12 miesięcznego chłopca.
Przebywanie w domu to praca na pełny etat!! Jednak znajduję czas na scrapbooking i wiele innych kreatywnych hobby.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapbookingiem zajmuję się od ponad dwudziestu lat nie. Zaczęłam, od zaproszeń z okazji narodzin mojej córki i od tego czasu jestem pochłonięta tym kreatywnym hobby.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Lubię wszystkie obszary scrapbookingu, mixed media, layout, kartki. Wiele przyjemności mam przy tworzeniu albumów. Lubię uczyć się nowych technik i wszystkiego co mnie ciekawi.

What do you do on a daily basis? I’ m Sokita, Souki Scrap on the net, I am a stay -at- home mom of 8 children and also a grandmother of a 12 month old boy. And being at home is a full time job !! But I am finding the time to do scrapbooking and have lots of creative hobbies.

How long have you been scrapping? I have been scrapbooking for over twenty years no.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started when I made the announcements for the birth of my daughter and since then I have been immersed in creative hobbies.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I like all areas of scrapbooking, mixed media, layout, cards and I also find lots of pleasure in making albums. I like to learn new techniques and I am curious about everything.

Blanka Zych

Nickname:

FB: https://www.facebook.com/blanka.zych.92/
Blog: http://roznosci-dla-przyjemnosci.blogspot.com/
IG: https://www.instagram.com/_blanche_kr/

Co robisz na co dzień? Na co dzień zajmuję się tłumaczeniami, pracuję w domu przez co biurko do pracy jest jednocześnie moim warsztatem.

Jak długo scrapujesz? Scrapuję już 7 lat i sama nie wiem, kiedy to zleciało.

Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Potrzebowałam czegoś do odstresowania i trafiłam na warsztaty robienia kartek w nieistniejącym już sklepie Art-pasje w Krakowie prowadzonym przez Anię Gross Łoginów. Poszłam i przepadłam.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartka oczywiście. Na początku były to same kartki, najpierw proste, z czasem bardziej „na bogato”.

Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? Nie wiem, czy najmocniejszą, ale na pewno moją mocną stroną jest staranność i dokładność. Zawsze staram się,
aby prace były wykonane estetycznie, „od linijki”. Czasem jak to mówią „wychodzę ze swojej
strefy komfortu” i zaszaleję, ale postarzanie, rwanie papieru, to jednak u mnie ewenement.

W czym się specjalizujesz? Trochę się powtarzam, ale znów – kartki. Tych najwięcej powstaje na moim biurku. Ale lubię też robić exploding boxy a ostatnio wciągam się w albumy.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Jeśli chodzi o rękodzieło, to jakiś czas temu, zachwycona piękną chustą wykonaną przez Oribellę, wróciłam po ponad 20 latach do szydełkowania. A poza tym lubię obejrzeć dobry film czy serial, przy których najczęściej siedzę z szydełkiem albo papierem, no i książki. Trochę ciężko znaleźć czas na czytanie, bo nie da się przy nim tworzyć, ani szydełkować, ale staram się zawsze wykroić na nie choć chwilę.

What do you do on a daily basis? I deal with translations on a daily basis, I work at home, which makes my work desk my workshop.

How long have you been scrapping? I’ve been scraping for 7 years now and I don’t know when it happened.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I needed something to de-stress and I went to a card making workshop in a non-existent one Art-pasje shop in Kraków run by Ania Gross Łoginów. I went and was gone.

What was your first scrap job? The card, of course. At the beginning, they were only cards, first simple, with time more „rich”.

What is your strongest handicraft? I don’t know if my greatest strength, but my strength, is diligence and accuracy. I always try to so that the work is done aesthetically, „from the ruler”. Sometimes, as they say, „I get out of mine comfort zone „and I will go crazy, but aging, tearing paper, is a phenomenon for me.

What do you specialize in? I repeat myself a bit, but again – cards. Most of these are created on my desk. But I also like to do exploding boxes and recently I get involved in albums.

What else are you interested in besides scrapbooking? When it comes to handicrafts, some time ago, delighted with the beautiful scarf made by Oribella, I returned to crocheting after more than 20 years. Besides, I like to watch a good movie or series, most of which I sit with crochet hooks or paper, and books. It’s a bit hard to find time to read, because you can’t create or crochet with it, but I always try to cut out for a moment.

Monika Lampkowska

Nickname: PaperBox Pracownia Artystyczna

FB: https://www.facebook.com/PaperBoxPracowniaArtystyczna
IG: https://www.instagram.com/paperbox.pracownia/

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i właścicielką firmy. Rękodzieło to nie tylko moja największa pasja, ale aktualnie również praca.

Jak długo scrapujesz? Scrapuję od ok. 3 lat.

Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Jestem zdecydowanie artystyczną duszą i od zawsze uwielbiałam rękodzieło i wszelkie prace plastyczne. Pewnego dnia trafiłam przypadkiem na filmik z prezentacją exploding boxa. Zainteresowała mnie ta nietypowa forma i postanowiłam spróbować wykonać box samodzielnie i przepadłam bez reszty.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwsza poważna praca, od której zaczęła się moja przygoda ze scrapbookingiem to exploding box ze zdjęciami w środku. Był to prezent dla przyjaciółki z okazji urodzin.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Najczęściej wykonuję kartki i exploding boxy. Zdecydowanie najbardziej lubię tworzyć bogato zdobione, kwiatowe prace z elementami mixed media.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Poza scrapbookingiem moimi pasjami są gotowanie oraz sowy.

What do you do on a daily basis? Every day I am a happy wife and business owner. Handicraft is not only my greatest passion, but currently also my job.

How long have you been scrapping?I’ve been scraping for about 3 years.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I am definitely an artistic soul and I have always loved handicrafts and all kinds of art work. One day I came across a video of exploding box presentation by accident. I was interested in this unusual form and I decided to try to make the box myself and I was completely lost.

What was your first scrap work? The first serious job that started my scrapbooking adventure was an exploding box with photos inside. It was a birthday present for a friend.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I usually make cards and exploding boxes. I definitely like to create richly decorated, floral works with mixed media elements.

What else are you interested in besides scrapbooking? Apart from scrapbooking, my passions are cooking and owls.

Stina Westbom

Nickname: My Scrap and I

FB: https://www.facebook.com/myscrapandi/
Blog: https://ztinaspysselvra.wordpress.com/
IG: https://www.instagram.com/myscrapandi/

Co robisz na co dzień? Nazywam się Stina i mieszkam w północnej Szwecji w domu na wsi z rodziną i zwierzętami. Pracuję jako dyrektor przedszkola i uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zawsze byłam osobą craftującą, scrapować zaczęłam w 2005 roku.
Zaczęło się od kilku wykonanych przeze mnie kartek urodzinowych i w poszukiwaniu materiałów znalazłam sklepy scrapowe. Czy muszę mówić coś więcej… przepadłam.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartki urodzinowe.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Pasjonuję się mixed mediami. Uwielbiam bawić się mediami i kolorami. Lubię tworzyć LO, kartki , alterować przedmioty oraz tworzyć juk journale. To jest piękno tego hobby. Jest tak wszechstronne i możesz zrobić, co chcesz w danej chwili. Mój styl jest również wszechstronny w zależności od nastroju, czasem jest romantyczny i shabby chic, a czasem bardziej grungowy.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam wędrówki na świeżym powietrzu, jazdę na nartach i spacery na łonie natury. Uwielbiam też ogrodnictwo.

What do you do on a daily basis? My name´s Stina and I live in the north of Sweden in a house in the country with my family and pets. I work as a principal at a preschool and love to spend my time outdoors.

How long have you been scrapping? I have always been a crafting person but started scrapping in 2005.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? It started with some birthday cards I made and in the search for materials I found scrapbooking shops. Do I have to say anything more…. I was hooked ?

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I’m really passionate about Mixed media. I love to mess around with mediums and colors. But I also love to make layouts, cards, altered art and art journals. That’s the beauty with this hobby, it’s so versalite and you can make what you want in the moment. My style is also versatile depending on my mood, sometimes it’s romantic and shabby and sometimes it’s more grungy.

What else are you interested in besides scrapbooking? I love being outdoors hiking, skiing and walking in nature. I also love gardening.

Magdalena Leśnikowska

Nickname: Cytrynowy Magiel

FB: https://www.facebook.com/cytrynowymagiel
IG: https://www.instagram.com/cytrynowymagiel

Co robisz na co dzień? Na co dzień zajmuję domem i rodziną. W wolnych chwilach rękodziełem.

Jak długo scrapujesz? Scrapbooking zainteresował mnie około 8 lat temu. Ale taką prawdziwą przygodę z nim zaczęłam jakieś dwa lata temu.

Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Przygoda ze scrapbookingiem zaczęła się dzięki mojej pierwszej córki.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Dzięki mojej córce zrobiłam swóją pierwszą pracę scrapową jaką był album z czasów ciąży. Do jego stworzenia użyłam wszystkiego co miałam w domu. Nie znajdziecie w nim ani jednego arkusza papieru scrapowego.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Myślę, że moją mocną stroną w rękodziele są kartki okolicznościowe. Zrobiłam ich już sporo i z każdą koleją widzę postępy. Mam duży sentyment do albumów i uwielbiam Junk Journale!

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Czasami poza scrapem zdarza mi się coś uszyć, rzadko bo rzadko i jeszcze się uczę, ale kiedy mam natchnienie siadam do maszyny.

What do you do on a daily basis? Every day I take care of my home and family. Handicraft in my spare time.

How long have you been scrapping?
I got interested in scrapbooking about 8 years ago. But I started such a real adventure with him about two years ago.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? The adventure with scrapbooking began thanks to my first daughter.

What was your first scrap job? Thanks to my daughter, I did my first scrap job, which was a pregnancy album. I used everything I had at home to create it. You will not find a single sheet of scrap paper in it.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I think greeting cards are my forte in handicrafts. I have already done a lot of them and I see progress with each turn. I have a great fondness for albums and I love Junk Journale!

What else are you interested in besides scrapbooking? Sometimes, apart from scraping, I sometimes sew something, rarely because I am still learning, but when I have inspiration, I sit down at the machine.

Katarzyna Adamczyk Pilch

Nickname:

FB: Www.facebook.com/katarzyna.adamczykpilch
IG: https://www.instagram.com/apkatarzyna/?hl=pl

Co robisz na co dzień? Jestem prawnikiem w spółce, równocześnie robię aplikację adwokacką. Cały czas pracuję w papierach, tylko trochę innych. Niestety, nie mogę ich ciąć i kleić.

Jak długo scrapujesz? Od 5 lat scrapuję.

Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? To długa historia. Szukałam warsztatów z szycia na maszynie, ale nic nie znalazłam. Był natomiast blok warsztatów z rękodzieła w rzeszowskim liceum plastycznym. Składały się na niego warsztaty z decoupage, scrapbookingu, filcowania na mokro i wikliny papierowe. Poszła na wszystkie, ale tylko Dorota Kotowicz z Olą Migut mnie zaczarowały na scrap. I poszły konie po betonie, a ja wpadłam na dobre w scrap.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Tag i pudełeczko takie ze świątecznych papierów.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Kocham albumy i lubię je robić, choć są pracochłonne. Czy są moją mocną stroną? Nie wiem, trudno mi to ocenić. Jestem krytyczna wobec tego co robię, tworzę. Osoby, które kiedyś otrzymały ode mnie album dziękują, pomimo upływu lat. Moje dwie córki, często mnie proszą o zrobienie albumu dla przyjaciół z okazji urodzin, w ramach prezentu.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Kocham czytać książki i robić na drutach lub szydełku, szczególnie z grubego sznurka, koszyki, torebki, podkładki.

What do you do on a daily basis? I am a lawyer in the company, at the same time I am doing an attorney apprenticeship. I work with papers all the time, just a little bit different. Unfortunately, I cannot cut and glue them.

How long have you been scrapping? I’ve been scraping for 5 years.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? It’s a long story. I was looking for a sewing workshop, but found nothing. On the other hand, there was a block of handicraft workshops at the Rzeszów art school. It consisted of workshops on decupage, scrapboking, wet felting and paper wicker. She went to all of them, but only Dorota Kotowicz and Ola Migut charmed me on the scrap. And the horses went over the concrete, and I fell into scrap for good.

What was your first scrap job? A tag and a box made of Christmas papers.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I love albums and I like making them, although they are laborious. Are they my forte? I don’t know, it’s hard for me to judge. I am critical of what I do, create. People who once received an album from me thank you, despite the passage of time. My two daughters often ask me to make an album for their friends on their birthday as a gift.

What else are you interested in besides scrapbooking? I love reading books and knitting or crochet, especially thick twine, baskets, bags, placemats.

Miriam Franco Garcia

Nickname: Myry

FB: https://www.facebook.com/hilo.papel.37/
Blog: https://filsetpapiers.blogspot.com/
IG: https://www.instagram.com/filsetpapiers/

Co robisz na co dzień? Czas dzielę między dziecko, dom i scrapbooking.

Jak długo scrapujesz? Zaczęłam około 5 lat temu.

Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Mój mąż! Chciałam coś kupić, a mąż zachęcił mnie do udziału w konkursie.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Najstraszniejszy tag, jaki kiedykolwiek widzieliście w swoim życiu.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moim zdaniem Junk Journale, ale uwielbiam projektować wnętrza albumów i robić kartki.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Maluję i haftuję.

What do you do on a daily basis? I divide my time between my baby, the house and scrapbooking.

How long have you been scrapping? I started about 5 years ago.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? My husband! I wanted to buy something and my husband encouraged me to participate in a competition.

What was your first scrap job? The most horrible tag you’ve ever seen in your life.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? In my opinion, Junk Journals but I love design the inside of the albums and cardmaking.

What else are you interested in besides scrapbooking? Paint and embroider.

Agnieszka Ambroszczyk

Nickname: Papierowa noc

FB: https://www.facebook.com/papierowanoc
Blog: papierowanoc.blogspot.com
IG: https://www.instagram.com/agnieszkaambroszczyk/?hl=pl

Co robisz na co dzień? Moja praca nie jest związana z rękodziełem.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuje od ok.4 lat. Zaczęło się gdy mój syn był malutki i chciałam uwiecznić jego zdjęcia w formie albumów i LO.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Hm, moją pierwszą pracą był album,którego do końca nie skończyłam.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Wydaje mi się, Że moja mocna stroną jest różnorodność. Nie zamykam się na style czy formy. Ja ogólnie podziwiam każdy rodzaj rękodzieła, a co za tym idzie interesuje mnie wszystko. Z wypiekami na twarzy oglądam prace innych i nie ma znaczenia czy to są kartki, albumy czy nawet ozdoby do domu wykonane ręcznie. Po prostu to uwielbiam.

What do you do on a daily basis? My job is not related to handicrafts.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scraping for about 4 years. It started when my son was little and I wanted to capture his photos in the form of albums and LO.

What was your first scrap job? Hmm, my first job was an album that I haven’t finished by the end.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? Diversity seems to be my forte. I don’t close myself to styles or forms. In general, I admire every kind of handicraft, and thus I am interested in everything.
I watch the works of others with flushed face and it does not matter if they are cards, albums or even handmade decorations for the home. I just love it.

Anna Mazurowska

Nickname: Ania_M

FB: https://www.facebook.com/mojapapierowapracownia Blog: http://pracowniaani.blogspot.com/
IG: https://www.instagram.com/papierowa_pracownia/

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem trybikiem w korporacji – pracuję jako analityk w banku. Prywatnie żona i mama dwójki mniej lub bardziej dorosłych dzieci (studentki i ucznia technikum).

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję już ponad 10 lat, chociaż rękodzieło towarzyszy mi od dzieciństwa – babcia uczyła mnie szydełkować i robić na drutach, mama pokazała jak obsługiwać maszynę do szycia.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwsza papierowa praca to chyba kartka na ślub kuzyna, pamiętam że do tego zrobiłam jeszcze papierowy kwiat – płatki to były kupony totolotka. Wciągnęło mnie to i jak tylko mam wolną chwilę to lubię rozłożyć papiery, pociąć je a później posklejać.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Co jest moja mocną stroną? Myślę że dokładność, choć bywa to czasami także przekleństwem – zdarzyło mi się wyrzucić prawie gotową pracę bo coś było troszkę krzywo.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Interesuję się kulturą Japonii, chociaż ostatnio trochę zaniedbałam tą pasję. Ale jednym z moich marzeń jest wizyta w kraju Kwitnącej Wiśni – wirtualna skarbonka na ten cel już się zapełnia – i liczę że uda mi się spełnić to marzenie.

What do you do on a daily basis? I am a cog in a corporation – I work as an analyst in a bank. Privately, wife and mother of two more or less adult children (students and a technical secondary school student)

How long have you been scraping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have been scraping for over 10 years, although handicrafts have been with me since childhood – my grandmother taught me to crochet and knit, my mother showed me how to use a sewing machine.

What was your first scrap job? The first paper work is probably a card for my cousin’s wedding, I remember that I also made a paper flower – the petals were lottery tickets. I got hooked on it and as soon as I have a free moment I like to unfold the papers, cut them and then stick them together.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? What is my strength? I think accuracy, although sometimes it is also a curse – I happened to throw away an almost finished job because something was a bit crooked.

What else are you interested in besides scrapbooking? I am interested in Japanese culture, although I have neglected this passion a bit recently. But one of my dreams is to visit the country of the Rising Sun – the virtual piggy bank for this purpose is already filling up – and I hope that I will be able to make this dream come true.

Anna Skałecka

Nickname: Annas Souvenir Ideen

FB: https://www.facebook.com/Annas-Souvenir-Ideen-2082036855419423/
IG: https://www.instagram.com/annassouvenirideen/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCObH-tYyBCZ82BjxL2Yn2Kw

Co robisz na co dzień? Hej, jestem Ania i pozdrawiam Was gorąco z Frankfurtu nad Menem.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Swoją przygodę ze scrapbookingiem zaczęłam ponad rok temu. Zawsze podziwiałam prace scrapowe, zachwycałam się albumami, pięknie wykonanymi kartkami czy boxami. Jednak najbardziej zaczarowały mnie papiery ich różnorodne wzory, kolory i kompozycje.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą była kartka, potem następna, box i przepadłam.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Najpiękniejsze jest to że scrapbooking mogę łączyć z decoupagem, od którego kilka lat temu zaczęłam swoją przygodę z rękodziełem. A przy okazji odkryłam, że prace Mixmediowe to jest też to co lubię. Ciągle odkrywam coś nowego, dlatego rękodzieło tak wciąga.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? W wolnym czasie zaczytuję się najchętniej w fantastyce, powieściach historycznych i kryminałach.

What do you do on a daily basis? Hey, I’m Ania and I greet you warmly from Frankfurt am Main.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started my adventure with scrapbooking over a year ago. I have always admired scrap works, I was delighted with albums, beautifully made cards and boxes. However, I was most enchanted by the papers with their various patterns, colors and compositions.

What was your first scrap job? My first job was a card, then another one, a box and I was gone.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? The most beautiful thing is that I can combine scrapbooking with decoupage, from which I started my adventure with handicrafts a few years ago. By the way, I discovered that Mixmedia’s works are also what I like. I am constantly discovering something new, which is why handicrafts are so addictive.

What else are you interested in besides scrapbooking? In my spare time, I like fantasy, historical novels and crime novels.

Gabriela Lelek

Nickname: Scrap Gabi

FB: https://www.facebook.com/scrapgabi/
IG: https://instagram.com/scrap_gabi?igshid=12snjpghoea8q

Co robisz na co dzień? Pracuje w salonie kosmetycznym jako stylistka paznokci.

Jak długo scrapujesz? Ok 6 lat.

Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Podczas przeglądania aukcji internetowych z artykułami plastycznymi natrafiłam na papiery scrapbookingowe. Poszłam tym tropem i znalazłam sklepy i blogi poświęcone tej tematyce i przepadłam.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartka urodzinowa na 16 ste urodziny mojej przyjaciółki.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się
specjalizujesz?
Lubię dzieci, więc tworzenie dla nich sprawia mi największą przyjemność.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Od niedawna moją drugą miłością stały się paznokcie. Wbrew pozorom oba zajęcia są podobne do siebie. Wymagają cierpliwości, dokładności i pokory. Jednego i drugiego trzeba uczyć się cały czas.

What do you do on a daily basis? She works in a beauty salon as a nail stylist.

How long have you been scrapping?About 6 years.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? While browsing online auctions with art supplies, I came across scrapbooking papers. I followed this lead and found shops and blogs devoted to this subject and I was lost.

What was your first scrap job?Birthday card for my friend’s 16th birthday.

What is your strongest handicraft? In what do you specialize. I like children, so I enjoy creating for them the most.

What else are you interested in besides scrapbooking? Recently my nails have become my second love. Contrary to appearances, both activities are similar to each other. They require patience, accuracy and humility. You have to learn both of them all the time.

Agnieszka Majewska

Nickname: wycinam.pl

FB: https://www.facebook.com/wycinampl
IG: https://www.instagram.com/wycinam_agnieszka_majewska/

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem mamą absorbującej Trójeczki.
W tzw. standardowych godzinach pracuję na etacie, a w późnych godzinach wieczornych zaczynam drugie życie i scrapuję 🙂

Jak długo scrapujesz? Odkąd pamiętam, lubiłam wycinać i kleić wszelkiego rodzaju laurki oraz pudełeczka. Taka „poważniejsza” przygoda z rękodziełem zaczęła się około 10 lat temu, gdy czekałam na narodziny pierwszego dziecka i miałam baaardzo dużo czasu. Teraz czasu mam bardzo mało, ale z jeszcze większą intensywnością oddaję się mojej pasji.

Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zawsze uważałam, że dodatkowej wartości do podarunku dodaje coś, co się własnoręcznie zrobiło, bo było tworzone z myślą i uczuciem do tej konkretnej osoby. Coraz częściej zdarzały się okazje, by dołączyć choćby kartkę do prezentu z okazji ślubu czy urodzin. To taki dodatkowy gest i potwierdzenie bliskości.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pamiętam moją pierwszą „profesjonalną” kartkę, którą podarowałam bliskiej koleżance z okazji jej ślubu. Wydaje mi się, że nawet nie była taka zła 😉 Ale pierwszy album na zdjęcia podarowany przyjaciołom z okazji roczku ich synka dziś wydaje mi się totalną porażką, choć wówczas wszyscy się nim zachwycaliśmy.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Uwielbiam tworzyć kartki z kwiatami z foamiranu i właśnie je najczęściej tworzę. Nie raz od gniecenia tych kwiatów miałam odciski na palcach albo poparzone palce klejem na gorąco, ale to nic w porównaniu z pięknem kwiatów i późniejszych kompozycji. No i mam świadomość, że nie tylko mi się te kwiaty podobają. To właśnie dzięki nim jej ten efekt WOW! To bardzo cieszy 😉
Bardzo lubię również tworzyć albumy na zdjęcia, choć ostatnio wciąga mnie mediowanie, które daje mi niezwykłe poczucie wolności i radości. Ale tej techniki dopiero się uczę na różnych warsztatach lub grupach FB.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Mając rodzinę i pracę zawodową i pochłaniające hobby trudno znaleźć czas na dodatkowe zajęcia, ale trochę śpiewam, od czasu do czasu szyję, przekopuję i nasadzam ogród. Poza tym lubię tańczyć, pływać czytać i jeść torty. Marzy mi się, że kiedyś wrócę do poważniejszej jazdy na rowerze górskim, bo kiedyś nawet brałam udział w maratonach rowerowych. Ale do tego, by robić wszystko co lubię brakuje mi jakieś dodatkowe 24 godziny na dobę.
Zdecydowanie nie wiem co to nuda.

What do you do on a daily basis? Every day I am a mother of an absorbing three children. In the so-called I work full-time during standard hours, and in the late evening hours I start my second life and scrape 🙂

How long have you been scrapping? For as long as I can remember, I have liked to cut out and glue all kinds of cards and boxes. Such a „more serious” adventure with handicrafts began about 10 years ago, when I was waiting for the birth of my first child and I had a lot of time. Now I have very little time, but I devote myself to my passion with even more intensity.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I always thought that something that you made yourself adds value to a gift because it was created with a thought and feeling for this particular person. There were more and more occasions to attach even a card to a wedding or birthday gift. It is an additional gesture and confirmation of closeness.

What was your first scrap job? I remember my first „professional” card, which I gave to a close friend on her wedding day. It seems to me that she was not even that bad;) But the first photo album given to my friends on the occasion of their son’s birthday seems to me a total failure today, although we all admired it then.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I love creating foamiran flower cards and that’s what I create most often. More than once, from crushing these flowers, I have had fingerprints on my fingers or burned fingers with hot glue, but this is nothing compared to the beauty of flowers and later compositions. And I am aware that not only do I like these flowers. It is thanks to them that this WOW effect! It is very happy;)
I also really like creating photo albums, although recently I have been drawn to mediation, which gives me an extraordinary sense of freedom and joy. But I am still learning this technique in various workshops or FB groups.

What else are you interested in besides scrapbooking? Having a family and a job and a devouring hobby, it is difficult to find time for additional activities, but I sing a little, from time to time I neck, I dig and plant a garden. Besides, I like dancing, swimming, reading and eating cakes. I dream that one day I will return to a more serious mountain bike ride, because once I even participated in bicycle marathons. But to do everything I like, I miss some extra 24 hours a day. I definitely don’t know what boredom is.

Joanna Chmielewska

Nickname: Joasia Sylwia Ka

FB: https://www.facebook.com/arthandmanka

Co robisz na co dzień? Jestem mamą dwójki dzieci i na co dzień zajmuję się prowadzeniem domu oraz rękodziełem.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od 3 lat. Odkąd pamiętam czyli od dzieciństwa zawsze coś majstrowałam. Pierwsze były robótki ręczne na drutach, potem szydełkowanie, wyszywanie, haftowanie, szycie i sporo jeszcze mogłabym wymieniać. Jednak kiedy w moje ręce trafiła kartka ręcznie robiona, scrapbooking pochłonął mnie bezgranicznie.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartka.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? W rękodziele bardzo lubię tworzyć prace kartkowe, boxy, albumy oraz uwielbiam robić kwiaty.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Moja pasja pochłania mi niemalże każdą wolną chwilę ale dla mnie jest to odskocznia od problemów, relaks oraz spełnienie siebie w przedłożeniu na pracę swoich uczuć, myśli i pragnień.

What do you do on a daily basis?
I am a mother of two children and I deal with housekeeping and handicrafts on a daily basis.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scraping for 3 years. Ever since I can remember, i.e. since childhood, I have always messed with something. The first was knitting, then crocheting, embroidering, embroidering, sewing, and I could mention a lot more. However, when a hand-made card hit my hands, scrabooking consumed me immensely.

What was your first scrap job? Card.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? In handicrafts, I like to create card works, boxes, albums and I love making flowers.

What else are you interested in besides scrapbooking? My passion consumes almost every free moment, but for me it is a springboard from problems, relaxation and self-fulfillment in putting my feelings, thoughts and desires to work.

Magdalena Porzych

Nickname: Paperlikeme

FB: https://www.facebook.com/paperlikeme
Blog: https://www.paperlikeme.com/blank
IG: https://www.instagram.com/paperlikeme/

Co robisz na co dzień? Zajmuję się domem i uczę.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Ok 4 lat. Moja dusza małego artysty zawsze mnie pchała do eksplorowania nowych technik artystycznych, pewnego dnia natknęłam się w internecie na scrap, który skradł moje serce.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartka.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Kartkowanie i journale – formy nierówne, frywolne nieco mediowe najlepiej w stylu vintage.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Sport – chodzę na siłownie, pływam, biegam, jeżdżę na rolkach i nieco jogi. Interesuje się również mindfulness i ekologią.

What do you do on a daily basis?
I look after the house and teach.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? About 4 years. My soul as a small artist has always pushed me to explore new artistic techniques, one day I came across a scrap on the internet that stole my heart.

What was your first scrap job? Card.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? Paging and journals – uneven, slightly frivolous media forms, preferably in vintage style.

What else are you interested in besides scrapbooking? Sports – I go to the gym, swim, run, rollerblade and do some yoga. He is also interested in mindfulness and ecology.

Ann Marie Governale

Nickname: My Eclectic Spirit

FB: https://www.facebook.com/MyEclecticSpirit
Blog: https://myeclecticspirit.com/

Co robisz na co dzień? Jestem nauczycielem na emeryturze, więc większość dni spędzam w moim nowym pokoju craftowym, pracując nad papierowymi projektami, szyciem lub szydełkowaniem!

Jak długo scrapujesz? Scrapuję od 10 lat.

Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Swoją przygodę zaczęłam, kiedy wzięłam udział w zajęciach lokalnej biblioteki, w których wykorzystano technikę akwareli opartą na człowieku o imieniu „Tim Holtz”. Nigdy o nim nie słyszałam, ale uwielbiałam tą technikę, a potem odwiedziłam lokalny sklep scrapbookingowy i przepadłam.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą scrapową była kartka z syreną, którą stworzyłam za pomocą markerów copic i wielu ozdób.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Specjalizuję się w tworzeniu kartek z użyciem markerów copic oraz tworzeniem kartek shabby chic i vintage.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Od ponad 20 lat zajmuję się szydełkowaniem i szydełkowaniem kołder. Oprócz scrapbookingu param się fotografią, uwielbiam spędzać czas na plaży i poznawać nowe sposoby tworzenia sztuki.

What do you do on a daily basis? I am a newly retired teacher and so I spend most days in my new craft room working on paper craft projects, sewing or crocheting!

How long have you been scrapping? I have been scrapping about 10 years.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I began my adventure when I took a local library class featuring a watercolor technique based on some man named „Tim Holtz” (LOL). I never heard of him but loved the technique and after that I visited my local scrapbook store and never looked back!

What was your first scrap job? My first scrap job was a mermaid card I created using copic markers and lots of embellishments.

What is your strongest handicraft? My strongest handicraft is creating cards with copic markers and creating shabby chic and vintage cards.

What do you specialize in? What else are you interested in besides scrapbooking? I have also crocheted and sewed quilts for over 20 years. Besides scrapbooking, I dabble in photography, love to spend time at the beach and learn about new ways to create art.

Aditi Mahajan

Nickname: Dots to Lines

FB: https://www.facebook.com/aditi.mahajan/ Blog: https://dotstolinesblog.wordpress.com/
IG: https://www.instagram.com/addi.mahajan/?hl=pl

Co robisz na co dzień? Jestem psychologiem klinicznym i praktykiem uzdrawiania.

Od jak dawna scrapujesz? Minęło około 7 lat.

Kto lub co skłoniło Cię do rozpoczęcia przygody z scrapbookingiem? Moja mama jest artystką, więc zawsze kochałam sztukę i rzemiosło. Wychodziłam z pracy na pełny etat i robiłam ręcznie robione prezenty dla moich kolegów. W ten sposób wkroczyłam w świat scrapbookingu i mixed mediów. Jedna rzecz prowadziła do drugiej.

Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Zaczęłam od produktów do wystroju domu i przerzuciłam się na LO i albumy.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moją najmocniejszą stroną są mixed media. Jestem dobra w tworzeniu art journali, ATC i LO.

Czym jeszcze interesujesz się poza scrapbookingiem? Interesuję się wszystkimi sztukami kreatywnymi. Oprócz scrapbookingu i mixed mediów lubię pisać.

What do you do on a daily basis? I’m a Clinical Psychologist and A healing practitioner.

How long have you been scrapping?It’s been about 7 years.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? My mom is an artist and so I always loved art and craft. I quit my full time job and I had made some hand made gifts for my colleagues, that’s how I entered the world of scrapbooking and mixed media. One thing led to another.

What was your first scrap job? I started with home decor products and moved to scrapbooking layouts and albums.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My strongest craft form is mixed media art. I’m good at art journal pages, ATCs, and layouts.

What else are you interested in besides scrapbooking? I’m into all creative arts. Apart from Scrapbooking and mixed media I enjoy writing.

Mary Tzalla

Nickname:

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004218283752
Blog: https://artdesignsbymary.blogspot.com/
IG: https://www.instagram.com/marytzalla/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCquhPaF7gadPhRtu3s0jBkw
Pinterest: https://gr.pinterest.com/marytzalla/

Co robisz na co dzień? Jestem matką trójki dzieci, dwóch nastolatek i jednego chłopca. Mieszkamy w pięknej Grecji i na co dzień prowadzę piekarnię i kawiarnię, którą otworzyłam w zeszłym roku.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapbooking zaczęłam 6 lat temu i od tego czasu jest to moja obsesja. W przeszłości studiowałam projektowanie graficzne. Kiedy projektowałam zaproszenia na chrzest mojego syna, natknęłam się w internecie z kilkoma LO i hobby zwanym „scrapbooking”. Byłam bardzo podekscytowana i szukałam coraz więcej. Oglądałam wiele filmów i uczyłam się technik, a pewnego dnia spróbowałam stworzyć swoje pierwsze LO.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? To było LO z moim synem, kiedy miał dwa miesiące.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Przez te lata stwierdziłam, że mój styl jest zdecydowanie mieszany, z odrobiną vintage i odrobiną shabby chic. Zwykle tworzę layouty, ale uwielbiam też projektować tagi, kartki, mini albumy i canvy.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Poza scrapbookingiem i pracą uwielbiam czytać, oglądać filmy i spędzać czas z rodziną.

What do you do on a daily basis? I’m a mother of three kids, two teenager girls and one tween boy. We live in beautiful Greece and in my daily routine I’m running a bakery and coffee shop, which I opened last year.

How long have you been scrapping? I started scrapbooking 6 years ago and since then it has been my obsession.

Who or what made you start your adventure with scrapbooking? In the past I studied graphic design and when I was designing my son’s baptism invitation I came across on the internet with some layouts and a hobby called ”scrapbooking”. I got so excited and kept searching more and more, watching many many videos and learning techniques and one day I tried to make my first layout.

What was your first scrap job?
It was a layout with my son when he was two months old.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? Over these years I ended up that my style is definitely mixed media, with a little vintage and some shabby chic touches. I usually create layouts, but I also love to design tags, cards, mini albums and canvases as well.

What else are you interested in besides scrapbooking? Besides scrapbooking and my work, I love reading, watching movies and spending time with my family.

Monika Sadowska

Nickname: marbella

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010616292098
IG: https://www.instagram.com/galeriamk/
Blog: https://marbella-craft.blogspot.com/

Co robisz na co dzień? Jestem żoną i mamą dwójki cudownych dzieciaków.

Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Z nożyczkami i papierem przyjaźnię się od wczesnego dzieciństwa. Jak sięgnę pamięcią, zawsze wycinałam, kleiłam, szyłam, składałam.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartka.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Ważna dla mnie jest dbałość o detale, precyzja wykonania i to, by efekt końcowy w pełni mnie zadowolił i usatysfakcjonował. Uwielbiam małe formy – kartki, tagi i pudełeczka, tworzę też albumy. W swoich pracach najczęściej prezentuję wycinanki, warstwy, przeszycia i własnoręcznie wykonane kwiaty.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Szyciem. Inspirują mnie głównie ciekawe faktury i wzory.

What do you do on a daily basis? I am a wife and mother of two wonderful kids.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have been friends with scissors and paper since my early childhood. As far as I can remember, I have always cut, glued, sewn and folded.

What was your first scrap job? Card.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? What is important to me is attention to detail, precision of workmanship and that the end result should fully satisfy and satisfy me. I love small forms – cards, tags and boxes, I also create albums. In my works, I most often present cutouts, layers, stitching and handmade flowers.

What else are you interested in besides scrapbooking? Sewing. I am inspired mainly by interesting textures and patterns.

Joanna Szulc

Nickname: J.S.Design

FB: https://www.facebook.com/JSDesign-papiertr%C3%A4ume-113232480378111/

IG: https://www.instagram.com/j.s.design_papiertraeume/

Co robisz na co dzień? Prowadzę sklep internetowy i wiecznie coś tworzę.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Od jakiegoś roku, w sumie to zostałam poproszona o wykonanie pracy scrapowej i mi się spodobało.

Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartka.

Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Od paru lat tworzę figury za pomocą utwardzaczy do tkanin , nieraz Mixmedia czyli to co mi w duszy zagra.

Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam spacerować, najlepiej po plaży….
No i oczywiście wszystko co związane z rękodziełem.

What do you do on a daily basis? I run an online store and always create something.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? For about a year, I was actually asked to do a scrap job and I liked it.

What was your first scrap job?
Card.

What is your strongest handicraft? What do you specialize in? For several years I have been creating figures using fabric hardeners, sometimes Mixmedia, which is what will play in my soul.

What else are you interested in besides scrapbooking? I love walking, preferably on the beach….
And of course everything related to handicrafts.